مجادله

  مجادله، گفتگو به قصد غلبه، این مفهوم از مادّه «ج د ل» ۲۹ بار آمده است. چکیده: انسان بیش از هر چیز سر جدال دارد. برخی از مردم درباره خدا بدون دانش، هدایت و کتابی روشن مجادله می‌کنند، آنان عذاب دارند. کافران به باطل مجادله می‌کنند تا با آن ادامه مطلب