متکبّر

  متکبّر، بزرگ‌منش، از صفات خدا، این مفهوم با واژه واژه «متکبّر» ۱ بار آمده است. چکیده: خدا فرمانروایی بزرگ‌منش است. او خدایی است که هیچ معبودی جز او نیست. فرمانروای بسیار پاکِ بدون عیب، ایمنی‌بخش، مسلط، شکست‌ناپذیر، بر همه چیز چیره، بزرگ‌منش، پاک و منزّه است خدا، از آن‌چه ادامه مطلب