متشابه

  متشابه، آیات دارای معانی متفاوت، این مفهوم از مادّه «ش ب ه» ۳ بار آمده است. چکیده: قرآن گاه آیات خود را محکم و گاه متشابه معرفی کرده است ولی این آیات را نسبت به یکدیگر برخی محکم و برخی متشابه دانسته است. کسانى که در قلب‌هایشان انحراف است، ادامه مطلب