مباهله

  مباهله، یکدیگر را نفرین کردن، این مفهوم با واژه «نبتهل» ۱ بار آمده است. چکیده: ای پیامبر، اگر در مورد عیسی با تو بحث و گفتگو کردند، از آنان بخواه که با شما مباهله کنند. به‌راستی مَثَل عیسى نزد خدا، مانند مَثَل آدم است که او را از خاک ادامه مطلب