ماهی

  ماهی، یکی از حیوانات دریایی، این مفهوم از مادّه «ح و ت» بار و با واژه «نون» ۱ بار و آیاتی که این معنا را دارند، آمده است. چکیده: صید دریا برای شما حلال است. خدا دریا را مسخّر کرد تا از آن گوشت تازه بخورید. صید دریا و ادامه مطلب