مالک

  مالک، صاحب، از صفات خدا، این مفهوم با واژه «مالک» ۲ بار آمده است. چکیده: خدا مالک روز جزا و مالک فرمانروایی است. سپاس و ستایش مخصوص خدا، پروردگار جهانیان است. آن رحمت‌گسترِ مهربان. مالک روز جزا. [خدایا] تنها تو را می‌پرستیم و تنها از تو یاری می‌جوییم. ما ادامه مطلب