مائده

  مائده، سفره آراسته به طعام، این مفهوم با واژه «مائده» ۲ بار آمده است. چکیده: حواریون از عیسی، مائده‌ای آسمانی خواستند. عیسی آن را از خدا خواست و خدا آن را فرو فرستاد که نشانه‌ای برای آنان باشد و فرمود: هر کس از شما پس از آن کفر ورزد، ادامه مطلب