مؤلفه‌القلوب

  مؤلفه‌القلوب، کسانی که با گرفتن بخشی از زکات، دل‌های آنان به اسلام متمایل می‌گردد.  این مفهوم با عبارت «مؤلفه‌القلوب» ۱ بار آمده است. چکیده: بخشی از صدقات، از آنِ کسانی است که باید دل‌های آنان به دست آورده شود. صدقات (زکات) تنها از آنِ فقرا، تهیدستان، متصدیان [جمع‌آورى و ادامه مطلب