لقاء الله

  لقاء الله، ملاقات خدا، این مفهوم از مادّه «ل ق ی» ۲۳ بار آمده است. چکیده، بدون تردید شما، خدا را ملاقات خواهید کرد. هر کس به لقای پروردگار خود امید دارد، باید کار شایسته انجام دهد و برای خدا شریکی قرار ندهد. کسانی که به ملاقات پروردگار امید ادامه مطلب