لغزش

  لغزش، به خطا رفتن، این مفهوم از مادّه «ز ل ‌ل» ۴ بار، «ز ی ‌غ» ۱ بار، «ز ل ‌ق» ۱ بار و «ف ‌ت ‌ن» ۱ بار آمده است. چکیده: اگر بعد از آن‌که دلایل روشنی برای شما آمد لغزیدید، بدانید خدا شکست‌ناپذیر حکیم است. سوگندهای خود ادامه مطلب