لعنت

  لعنت، دوری از رحمت خدا، این مفهوم از مادّه «ل ع ن» ۴۱ بار آمده است. چکیده: کسانی که خدا و پیامبر او را آزار می‌رسانند و کسانی که به زنان پاکدامن تهمت می‌زنند، خدا آنان را در دنیا و آخرت لعنت کرده است. کسانی که بر پروردگار خود ادامه مطلب