لطیف

  لطیف، دقیق، از صفات خدا، این مفهوم با واژه «لطیف» ۷ بار آمده است. چکیده: خدا لطیف آگاه است. او نسبت به بندگان خود لطیف است. پروردگار بر آن‌چه بخواهد، انجام دهد، لطیف است. خدا نسبت به بندگان خود لطیف است. هر کس را بخواهد روزی می‌دهد. او نیرومند ادامه مطلب