لذّت

  لذّت، خوشی، این مفهوم از مادّه «ل ذ ذ» ۳ بار آمده است. چکیده: در بهشت شرابی وجود دارد که برای نوشندگان لذّتی است. در بهشت‌های پرنعمت بر بندگان خالص شده خدا، جامی از شراب می‌گردانند، که برای نوشندگان لذّتی است. در آنجا برای متّقین، هر چه بخواهند و ادامه مطلب