لجاجت

  لجاجت، سرسختی، این مفهوم از مادّه «ل ج ج» ۲ بار، «ص رر» ۴ بار و «ل د د» ۲ بار آمده است. چکیده: متّقین دانسته بر کارهای زشت، اصرار نمی‌ورزند. کافران در سرکشی و نفرت خود لجاجت می‌ورزند. کسانی که به آخرت ایمان ندارند، در طغیان خود لجاجت ادامه مطلب