لباس

  لباس، پوشش، این مفهوم از مادّه «ل ب س» ۱۱ بار، «ک س و» ۳ بار و با واژه «ثیاب» ۸ بار، «قمیص» ۶ بار، «سرابیل» ۳ بار، «خُمُر» ۱ بار، «جلابیب» ۱ بار ، «مدّثّر» ۱ بار و «مزّمّل» ۱ بار و آیاتی که این معنا را دارد، ادامه مطلب