کینه

  کینه، دشمنی نهفته در دل، این مفهوم از مادّه « غ ل ل» ۳ بار، «ب غ ض» ۵ بار آمده است. چکیده: شیطان می‌خواهد با شراب و قمار میان شما کینه بیفکند. میان بسیاری از یهود و مسیحیانی که پیمان خود را فراموش کردند، تا روز قیامت دشمنی ادامه مطلب