كفايت

  کفایت، کافی بودن، این مفهوم از مادّه «ک ف ی» ۳۳ بار و «ح س ب» ۱۱ بار آمده است. چکیده: خدا برای بنده‌اش کافی است. هر کس بر خدا توکل کند، او برایش کافی است. کارسازی، دانایی و هدایتگری خدا، کافی است. سرپرستی، یاوری و حسابرسی خدا کافی ادامه مطلب