کشمکش

  کشمکش، بگومگو، این مفهوم از مادّه «م ر ی» ۶ بار آمده است. چکیده: ای انسان، درباره کدام یک از نعمت‌های پروردگار خود بگومگو می‌کنی؟ کسانی که درباره قیامت بگو‌مگو می‌کنند، سخت در گمراهی دوری هستند. [ای انسان] درباره کدام یک از نعمت‌های پروردگار خود بگومگو می‌کنی (نجم/۵۵)؟ آگاه ادامه مطلب