كامل

  کامل، تکمیل کردن، این مفهوم از مادّه «ک م ل» ۵ بار آمده است. چکیده: خدا دین را بر شما کامل کرد. هر کس بیمار یا در سفر باشد، تعدادى از روزهاى دیگر را روزه بگیرد تا شماره روزه‌ها را کامل کند. هر کس در حج، قربانی نیافت تا ادامه مطلب