قیّوم

  قیّوم، پاینده، از صفات خدا، این مفهوم با واژه «قیّوم» ۳ بار آمده است. چکیده: خدا زنده قیّوم است. همه چهره ‏ها براى آن زنده قیّوم، خضوع مى ‏کنند. خدا است که معبودی جز او نیست. زنده قیّوم است (آل‌عمران/۲). خدا است که معبودى جز او نیست. زنده قیّوم ادامه مطلب