قیامت

  قیامت، رستاخیز، این مفهوم با واژه «یوم» ۱۶۵بار، «یوم القیامه» ۷۰ بار، «الساعه» ۴۴ بار، «یومئذٍ» ۶۷ بار،  «یوم‌الدین» ۱۳ بار، «یوم عظیم» ۸ بار، «یوم یُبعثون» ۶ بار، «یوم‌الفصل» ۶ بار، «یوم‌الحساب» ۴ بار، «یوم یُنفَخ فی الصور» ۴ بار، «یوم أَلیم» ۲ بار، «یوم‌الخلود» ۲ بار، «یوم ادامه مطلب