قَدر

  قَدر، اندازه، این مفهوم از مادّه «ق د ر» ۴۸ بار آمده است. چکیده: هر چیزی نزد خدا به اندازه است. او هر چیزی را به اندازه آفرید و آن‌چنان‌که باید اندازه‌گیری کرد. خدا آب را به اندازه نازل کرد. انسان را آفرید و برای او اندازه‌ای قرار داد. ادامه مطلب