قوم تُبَّع

  قوم تُبَّع، از اقوام تکذیب‌کننده، این مفهوم با واژه «تُبَّع» ۲ بار آمده است. چکیده: قوم تُبّع فرستادگان را تکذیب کردند پس خدا آنان را هلاک کرد. پیش از آنان (کافران)، قوم نوح، اصحاب رسّ و ثمود تکذیب کردند و نیز عاد، فرعون، برادران لوط، اهل ایکه و قوم ادامه مطلب