قورباغه

  قورباغه، یکی از جانوران، این مفهوم با واژه «ضَفادِع» ۱ بار آمده است. چکیده: خدا برای فرعونیان، قورباغه را به عنوان نشانه‌ای فرو فرستاد ولی آنان استکبار ورزیدند و مجرم بودند. [فرعونیان به موسی] گفتند: هرگاه، نشانه‌ای برای ما بیاوری تا با آن ما را سحر کنی، ما به ادامه مطلب