قناعت

  قناعت، به روزی خود اکتفا کردن، این مفهوم با واژه «قانع» ۱ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: صدقات از آن تهیدستانی است که در راه خدا باز داشته شده‌اند و نمی‌توانند در زمین سفر کنند و افراد بی‌اطّلاع آنان را به سبب خویشتن‌داری ادامه مطلب