قمار

  قمار، هر بازی که در آن شرط شود برنده، مالی از بازنده بگیرد، این مفهوم با واژه «میسر» ۳ بار و آیه‌ای که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: قمار، پلید و از عمل شیطان است. شیطان می‌خواهد با قمار میان شما دشمنی و کینه افکند. در قمار ادامه مطلب