قضاوت

  قضاوت، داوری، این مفهوم از مادّه «ق ض ی» ۱۸ بار آمده است. چکیده: خدا به حق قضاوت می‌کند. اگر سخنی از پروردگار از پیش نگذشته بود، میان مردم درباره آن‌چه اختلاف می‌کنند، قضاوت می‌شد. هنگامی که فرمان خدا بیاید، به حق قضاوت می‌شود. روز قیامت به قسط قضاوت ادامه مطلب