قصاص

  قصاص، مقابله ‌به مِثل در قتل، ضرب، جرح و حرمت‌شکنی‌ها، این مفهوم با واژه «قصاص» ۴ بار آمده است. چکیده: قصاص بر شما مقرّر شده است. حرمت‌شکنی‌ها قصاص دارد. برای شما در قصاص، زندگانی است. اگر قصاص بخشیده شود، باید دیه به نیکی پرداخته شود. ای کسانی که ایمان ادامه مطلب