قدیر

  قدیر، توانمند، از صفات خدا، این مفهوم با واژه «قدیر» ۴۵ بار آمده است. چکیده: خدا توانمند است. او بر هر چیزی توانمند است. خدا بخشنده توانمند و دانای توانمند است. پربرکت است کسی که فرمانروایی به دست او است. او بر هر چیزی توانمند است (ملک/۱). فرمانروایی آسمان‌ها ادامه مطلب