قحطی

  قحطی، خشکسالی و کمبود خوراک، این مفهوم با آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: طعام دادن به یتیم یا بینوا در روز گرسنگی، راه دشواری است. خدا فرعونیان را به خشکسالی گرفتار کرد، باشد که متذکّر شوند. او (انسان) از گردنه بالا نرفت و تو چه ادامه مطلب