قبیله

  قبیله، گروه، این مفهوم از مادّه «ق ب ل» ۳ بار و با واژه «رهط» ۳ بار آمده است. چکیده: خدا مردم را قبیله‌ها قرار داد تا یکدیگر را بشناسند. شیطان و قبیله‌اش از جایی که آنها را نمی‌بینید، شما را می‌بینند. اى مردم، ما شما را از مرد ادامه مطلب