قبول

  قبول، پذیرفتن، این مفهوم از مادّه «ق ب ل» ۲۱ بار آمده است. چکیده: هر کس دینی غیر از اسلام بجوید، هرگز از او قبول نمی‌شود. خدا قبول‌کننده توبه است. توبه کسانی که بعد از ایمان آوردن کافر می‌شوند، قبول نمی‌شود. انفاق کردن کسانی که به خدا و فرستاده ادامه مطلب