قارون

  قارون، از سران تکذیب‌کننده موسی، این مفهوم با واژه «قارون» ۴ بار آمده است. چکیده: قارون از قوم موسی بود که گنج‌های فراوانی به او داده شده بود. موسی با آیاتی روشن به سوی او و فرعونیان فرستاده شد. اما او از تکذیب‌کنندگان بود و در زمین فخرفروشی می‌کرد. ادامه مطلب