قادر

  قادر، توانا، این مفهوم از مادّه «ق د ر» ۲۲ بار آمده است. چکیده: خدا نیکو قادران است. او قادر است مردگان را زنده کند. خدا به بازگرداندن انسان، قادر است. قادر است بهتر از آنان را جایگزین آنان کند. خدا قادر است برای شما عذاب بفرستد. آیا انسان ادامه مطلب

قادر

  قادر، توانا، از صفات خدا، این مفهوم با واژه «قادر» ۱۲ بار آمده است. چکیده: خدا نیکو قادران است. او قادر است مردگان را زنده کند. خدا به بازگرداندن انسان قادر است و قادر است بهتر از آنان را جایگزین کند. خدا قادر است برای شما عذاب بفرستد. آیا ادامه مطلب