قائم بالقسط

  قائم بالقسط، برپاکننده قسط، از صفات خدا، این مفهوم با عبارت«قائم بالقسط» ۱ بار آمده است. چکیده: خدا همواره برپا کننده قسط است. خدا که همواره برپاکننده قسط است، گواهى مى‏دهد که جز او هیچ معبودى نیست و فرشتگان و صاحبان علم [نیز گواهى مى‏ دهند که] جز او ادامه مطلب