قائمٌ علی کل نفس

  قائمٌ علی کل نفس، ایستاده و مراقب بر هر کسی، از صفات خدا، این مفهوم با عبارت «قائم علی کل نفس» ۱ بار آمده است. چکیده: خدا بر هر کسی مراقب است. آیا  کسى که بر هر شخصى به آن‌چه کرده است احاطه دارد، [مانند کسى است که چنین ادامه مطلب