فطرت

  فطرت، سرشت، این مفهوم از مادّه «فطر» ۱۵ بار آمده است. چکیده: خدا آسمان‌ها و زمین را سرشته است. حق‌گرایانه به سوی این آیین روی آور، همان سرشتی که خدا، مردم را بر آن، سرشته است. [خدا] آسمان‌ها و زمین را سرشته است. … شما را در آن بسیار ادامه مطلب