فریب

  فریب، حیله، این مفهوم از مادّه «غ ر ر» ۲۷ بار «د خ ل» ۲ بار و «ف ت ن» ۱ بار و با آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: زندگی دنیا جز کالای فریب نیست. مبادا شما را بفریبد و مبادا آن فریبکار (شیطان) شما ادامه مطلب