فرمانروایی

  فرمانروایی، حکومت، این مفهوم از مادّه «م ل ک» ۶۶ بار آمده است. چکیده: خدا فرمانروای راستین است. او مالک فرمانروایی است. فرمانروایی از آن او و به دست او است. خدا فرمانروای آسمان‌ها و زمین و روز جزا است. او فرمانروای پاک، سلامت، مومن، نگهبان، شکست‌ناپذیر، جبّار، متکبّر ادامه مطلب