فرقان

  فرقان، جداکننده حق از باطل، این مفهوم با واژه «فرقان» ۷ بار آمده است. چکیده: قرآن نشانه‌های روشن از هدایت و فرقان است. خدا بر بنده خود، فرقان را نازل کرد تا بیم‌دهنده‌ای برای جهانیان باشد. خدا به موسی و هارون فرقان داد. در روز فرقان دو گروه مومن ادامه مطلب