فرعون

  فرعون، پادشاه زمان موسی، این مفهوم با واژه «فرعون» ۷۴ بار و ضمیرهایی که به آن برمی‌گردد، آمده است. چکیده: فرعون در زمین برتری جست و مردم آن را گروه‌گروه کرد. گروهی را به ضعف می‌کشانید. پسران آنان را سر می‌برید و زنان آنان را زنده می‌گذاشت. او از ادامه مطلب