فردا

  فردا، آینده، این مفهوم از مادّه «غ د و» ۵ بار آمده است. چکیده: کسی نمی‌داند فردا چه به دست می‌آورد. هر کسی باید بنگرد که برای فردا چه پیش فرستاده است. هرگز در هیچ کاری نگو، من فردا انجام‌دهنده آن خواهم بود، مگر آن‌که بگویی اگر خدا بخواهد. ادامه مطلب