فراموشی

  فراموشی، از یاد بردن، این مفهوم از مادّه «ن س ی» ۴۵ بار و با آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: پروردگارت فراموشکار نبوده است. هنگامی که به انسان نعمتی داده شود، آن‌چه پیش‌تر می‌خوانده، فراموش می‌کند و برای خدا همتایانانی قرار می‌دهد. هر کس خدا ادامه مطلب