فدیه

  فدیه، عوض‌ دادن، این مفهوم از مادّه «ف د ی» ۱۳ بار  و «ع د ل» ۴ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: برای کسانی که روزه، طاقت‌فرسا است، فدیه‌ای است که آن غذادادن به مسکین است. هر کس از شما در حج بیمار ادامه مطلب