فحشا

  فحشا، کار بسیار زشت، این مفهوم از مادّه «ف ح ش» ۲۴ بار آمده است. چکیده: خدا از کار بسیار زشت نهی می‌کند. زنا، کار بسیار زشتی است. پروردگار کارهای بسیار زشت را چه آشکار و چه پنهان حرام کرده است پس به کارهای زشت نزدیک نشوید. نماز از ادامه مطلب