فجور

  فجور، بدکاری، این مفهوم از مادّه «ف ج ر» ۷ بار آمده است. چکیده: خدا به نفس، فجور و تقوای آن را الهام کرد. انسان می‌خواهد فجور کند. خدا متّقین و فُجّار را مانند هم قرار نمی‌دهد. کتاب فُجّار در سجّین است. بر چهره کافرانِ فاجر، غبار نشسته است. ادامه مطلب