فتّاح

  فتّاح، داور و جداکننده، از صفات خدا، این مفهوم با واژه «فتّاح» ۱ بار آمده است. چکیده: خدا داور و جداکننده است. بگو، پروردگارمان، میان ما و [شما را] جمع خواهد کرد سپس میان ما به حق داورى مى کند (جدایی می‌افکند) و او داور (جداکننده) دانا است (سبأ/۲۶). ادامه مطلب