فتنه

  فتنه، آشوب، این مفهوم از مادّه «ف ت ن» ۱۸ بار آمده است. چکیده: شما نمی‌توانید بر ضدّ خدا فتنه‌گر  باشید. فتنه از قتل، بدتر و بزرگتر است. شیطان شما را به فتنه نیاندازد. با کسانی که کفر ورزیدند، بجنگید تا فتنه‌ای نباشد و دین، یکسره از آنِ خدا ادامه مطلب