فالق الحب و النوی

  فالق الحب و النوی، شکافنده دانه و هسته ها، از صفات خدا، این عبارت ۱ بار آمده است. چکیده: خدا شکافنده دانه‌ها و هسته‌ها است. بدون تردید خدا شکافنده دانه‌ها و هسته‌ها است. زنده را از مرده بیرون می‌آورد و بیرون آورنده مرده از زنده است. این است خدا، ادامه مطلب