فالق الاصباح

  فالق الاصباح، شکافنده صبح، از صفات خدا، این عبارت ۱ بار آمده است. چکیده: خدا شکافنده صبح است. بدون تردید خدا شکافنده صبح است. شب را آرامش و خورشید و ماه را [وسیله] حساب کردن قرار داد. این اندازه‌گیریِ آن شکست‌ناپذیر دانا است (انعام/۹۶). فالق الاصباح     فَالِقُ ادامه مطلب